Zpět

1. Obecná ustanovení

 • 1.1 Provozovatelem portálu agidatarot.cz je Yana Alechina, IČ: 17530709, se sídlem Evropská 693/16, Praha 6, 162 00 (dále jen „provozovatel“).
 • 1.2 Portál agidatarot.cz obsahuje vzdělávací videa, které je možné na portálu přehrávat (dále jen „portál“).
 • 1.3 Videa jsou zpravidla přístupná pouze uživatelům až po jejich zakoupení. Některá videa si mohou uživatelé přehrát zdarma, a některá videa si mohou přehrát i nezaregistrovaní návštěvníci portálu.
 • 1.4 Provozovatel nenese odpovědnost za obsah videí a jeho dopad na jednotlivé uživatele.
 • 1.5 Obsah zveřejněný na internetových stránkách agidatarot.cz včetně obsahu videí není náhradou za odbornou zdravotní či psychologickou péči. Jestliže potřebujete zdravotní, psychologickou či psychiatrickou péči, prosím vyhledejte profesionála s licencí v daném oboru. Informace, které jsou vám poskytnuté v rámci nabízených kurzů nejsou míněny k použití jako předpis pro lékařské účely; tyto informace jsou zamýšlené jako asistence na vaší cestě spirituálního a osobního vývoje.
 • 1.6 Jménem sebe, či osoby, které vás zastupuje, se vzdáváte veškerých nároků na podání žaloby nebo uhrazení škody od provozovatele nebo s ním spolupracujících osob (včetně zaměstnanců a lektorů), která by vznikla na základě vašich činů, jež jste se rozhodli udělat na základě informací, které jste se dozvěděli v průběhu kurzů. Dále se tímto vzdáváte veškerých nároků na žalobu a nároků na odškodnění za jakékoli budoucí zranění, o kterém byste se mohli domnívat, že vzniklo kvůli nebo během vaší účasti na kurzu nebo na základě aplikace informací získaných z digitálních materiálů poskytnutých provozovatelem.
 • 1.7 Provozovatel nenese odpovědnost za správnost a aktuálnost informací uváděných ve videích. Provozovatel se však snaží dle svých nejlepších možností udržovat obsah aktuální a obsahově správný.
 • 1.8 Provozovatel nenese zodpovědnost za možné výpadky portálu.
 • 1.9 Provozovatel si vyhrazuje právo uživatelům kdykoliv ukončit přístup k videím a kurzům, a to i bez udání důvodu.
 • 1.10 Provozovatel může v krajních případech zcela zamezit přístupu konkrétnímu uživateli.
 • 1.11 Uživatelé jsou povinni při registraci zadávat pravdivé údaje a udržovat je pravdivé po celou dobu své aktivity na portálu. Uvádění falešných údajů může vést k vymazání účtu.
 • 1.12 Je přísně zakázáno sdílet neveřejný obsah (tedy obsah dostupný jen platícím uživatelům) s dalšími osobami.
 • 1.13 Je přísně zakázáno portál využívat k jakékoliv nezákonné činnosti.
 • 1.14 Veškerý obsah stránek je autorským dílem patřícím provozovateli. Je zakázáno jej upravovat, kopírovat, přeprodávat či dokonce vydávat za svůj. Jakékoliv sdílení obsahu kurzů (jak placených, tak neplacených) může být provedeno pouze s písemným svolením provozovatele.

2. Objednávky a platby

 • 2.1 Provozovatel na portálu umožňuje uživatelům zakoupit kurzy. Úhradou kurzu uživatel získá přístup k neveřejnému vzdělávacímu obsahu.
 • 2.2 Pro vytvoření objednávky je třeba dobrovolně vyplnit objednávkový formulář a zadat do něj potřebné údaje.
 • 2.2.1 V případě fyzické osoby je vyžadováno jméno, příjmení a adresa. IČ a DIČ jsou volitelná pole.
 • 2.2.2 V případě právnické osoby je vyžadováno název, adresa, jméno a příjmení kontaktní osoby a IČ. DIČ je volitelné.
 • 2.3 Objednávka s falešně uvedenými údaji je neplatná.
 • 2.4 Koupě fyzické osoby (jednotlivce) opravňuje přistupovat k placenému obsahu pouze tu fyzickou osobu, na níž je účet registrován.
 • 2.5 Koupě právnické osoby umožňuje přistupovat k placenému obsahu těm jednotlivcům, kterým právnická osoba umožní přístup. Nesmí jich však být více, než je sjednaná kapacita uživatelů. Sjednaná kapacita je jedna osoba, jestliže není písemně s provozovatelem stanoveno jinak.
 • 2.6 Objednávka se stává závaznou okamžikem jejího odeslání.
 • 2.7 Storno objednávky je bezplatně možné, dokud nebyla objednávka zaplacena. V případě storna objednávky po zaplacení si provozovatel vyhrazuje právo naúčtovat uživateli, který objednávku stornuje, administrativní poplatek ve výši až 150 Kč. Objednávku však nelze zrušit později jak 12 hodin od její úhrady, v takovém případě je již zaplacená částka nevratná (více informací v sekci Reklamace).
 • 2.8 Jestliže bude kurz zrušen či předčasně ukončen, poskytovatel o tom musí informovat kupující alespoň s šesti měsíčním předstihem. V takovém případě nevzniká žádný nárok kupujícího na vrácení kupní ceny. V případě okamžitého zrušení je poskytovatel povinen vrátit celou částku kupujícímu.
 • 2.9 Provozovatel umožňuje provést platbu za objednávku vždy alespoň jedním z těchto uvedených způsobů:
 • 2.9.1 platba převodem na účet;
 • 2.9.2 platba kartou prostřednictvím platební brány Stripe.
 • 2.10 V případě platby převodem na účet je přístup ke kurzu umožněn nejdéle do 3 pracovních dnů od připsání částky na účet provozovatele (zpravidla však do několika hodin).
 • 2.11 V případě platby kartou je přístup ke kurzu umožněn okamžitě.
 • 2.12 Ceny za kurzy uvedené na portálu jsou konečné, provozovatel není plátcem DPH.
 • 2.13 Dodání produktu je formou zpřístupnění neveřejného obsahu online, není-li výslovně uvedeno jinak.
 • 2.14 Údaje, které kupující zadává při platbě, musí být zadány pravdivě. V opačném případě může být objednávka zrušena.

3. Reklamace

 • 3.1 V případě reklamace objednávky se může kupující obrátit na e-mail info@agidatarot.cz, přičemž musí uvést důvod reklamace.Reklamovat objednávku je možné nejpozději do 3 dnů od jejího provedení.
 • 3.2 O každé reklamaci rozhoduje provozovatel individuálně.
 • 3.3 Zjevně bezdůvodné reklamace nebo reklamace s úmyslem poškodit provozovatele nebudou uznány. Jedná se mimo jiné například o reklamace objednávek, kdy kupující užil předmětu objednávky a reklamací se snaží dosáhnout vrácení peněz, přičemž si ponechává předmět objednávky (například si předmět objednávky stáhl do počítače).
 • 3.4 O stavu a průběhu reklamace informuje provozovatel kupujícího bez zbytečného odkladu.
 • 3.5 Lhůta pro vyřízení reklamace je 30 dnů.
 • 3.6 Jakkoliv nakládat a využívat placený obsah poté, co byla reklamace vyřízena vrácením peněz, je zakázáno.

4. Odstoupení od smlouvy

 • 4.1 Na portále je poskytován pouze digitální obsah bez fyzického nosiče. Dle občanského zákoníku v tomto případě odstoupení od smlouvy není možné. Objednávku však můžete reklamovat viz odstavec 3.

5. Slevové kupóny

 • 5.1 Provozovatel si vyhrazuje právo poskytnout uživatelům slevové kupóny (dále jen „vouchery“ ).
 • 5.2 Použití voucheru zpřístupní konkrétní kurzy tomu, kdo voucher použil, a to na dobu 365 dnů.
 • 5.3 Různé vouchery zpřístupní různé kurzy či poskytují slevy na různé kurzy.
 • 5.4 Vouchery jsou nepřenosné.
 • 5.5 Uživatelé nemají nárok na vouchery. Vouchery provozovatel poskytuje zcela dobrovolně (např. vrámci marketingových akcí).
 • 5.6 Provozovatel nenese odpovědnost za nefunkční vouchery či vouchery, které uživatel nestihl využít v době platnosti.
 • 5.7 Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit uživateli přístup ke kurzům, které si zpřístupnil použitím voucherů.

6. Obsah zdarma

 • 6.1 Provozovatel si vyhrazuje právo poskytnout uživatelům obsah zdarma.
 • 6.2 Obsah zdarma jsou takové kurzy, které si můžou přehrát registrovaní (a v některých případech i neregistrovaní) uživatelé.
 • 6.3 Obsah zdarma pro přihlášené uživatele je viditelně označen.

7. Zásady ochrany osobních údajů

8. Ostatní ustanovení

 • 8.1 Provozovatel má právo stáhnout z portálu kterýkoliv kurz i bez udání důvodu.
 • 8.2 Provozovatel nenese odpovědnost za mylné informace v obsahu kurzů, webových stránek či dalších vzdělávacích materiálů.
 • 8.3 Registrace uživatele je dobrovolná.
 • 8.4 Uživatelský účet provozovatel na požádání uživatele zruší. Je možné zrušit pouze účet toho, kdo o to požádá. Není možné zrušit účet jedné osobě na požádání jiné osoby.
 • 8.5 Žádost o zrušení uživatelského účtu je nutné odeslat přes kontaktní formulář na portálu či jako e-mail na adresu info@agidatarot.cz.
 • 8.6 Zrušením účtu nevzniká uživateli nárok na vrácení již zaplacených peněz.
 • 8.7 Vztah provozovatele a uživatele se řídí platnými právními předpisy České republiky.

9. Změna VOP

 • 9.1 Provozovatel je oprávněn tyto obchodní podmínky kdykoliv měnit.
 • 9.2 O chystané změně obchodních podmínek budou uživatelé informováni prostřednictvím portálu a/nebo zasláním informace o změně na registrovanou e-mailovou adresu, a to alespoň jeden měsíc před účinností plánované změny.
 • 9.3 Pokud uživatel se změnou obchodních podmínek z jakéhokoliv důvodu nebude souhlasit, může do jednoho měsíce od okamžiku účinnosti nového znění obchodních podmínek zrušit svůj uživatelský účet,a to zasláním protestu proti změně obchodních podmínek na e-mailovou adresu info@agidatarot.cz. Nemá však nárok na jakoukoliv finanční kompenzaci či vrácení peněz za již zaplacené kurzy.

Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1. 6. 2019